Polityka prywatności

Biuro Podróży New Poland Sp z o o przykłada dużą wagę do ochrony Twojej prywatności. Pragniemy zapewnić, że traktujemy Twoje dane ze starannością i uwzględnieniem zobowiązań wynikających z obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.
Z niniejszej Polityki dowiesz się w jaki sposób wykorzystujemy informacje o Tobie, będące danymi osobowymi w rozumieniu przepisów Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych. Znajdziesz tu także informacje o uprawnieniach, które przysługują Ci w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Biuro Podróży New Poland. Polityka obowiązuje wszystkich obecnych klientów, a także wszystkich odwiedzających nasze strony internetowe oraz korzystających z naszych platform wyjazdowych.
Postanowienia warunków świadczenia poszczególnych usług mogą opisywać w sposób odrębny zasady przetwarzania Twoich danych. Wówczas takie szczegółowe warunki mogą mieć nadrzędny lub uzupełniający charakter względem niniejszej Polityki. Nasze usługi mogą zawierać linki do stron internetowych innych podmiotów np. hoteli. Podmioty te mogą mieć własną politykę prywatności, z którą należy się zapoznać na ich stronach. Nie ponosimy odpowiedzialności za praktyki dotyczące prywatności ani za usługi w/w. stron trzecich.

I. Twoje dane osobowe i sposób ich wykorzystywania

1. Do świadczenie usług turystycznych

Świadczenie usług turystycznych przez Biuro Podróży New Poland  Sp z o o obejmuje następujące działania: przygotowywanie ofert turystycznych, konferencyjnych, szkoleniowych i incentiwowych, zapewnienie wsparcia w organizacji wyjazdu przy pomocy platform internetowych, czynności administracyjne i księgowe związane z zawarciem i realizacją umów z klientami indywidualnymi i korporacyjnymi, w tym obsługi klientów, także za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, rozpatrywanie reklamacji, fakturowanie, pobieranie opłat, oferowania wyjazdów grupowych i ofert promocyjnych oraz przesyłania informacji w formie newslettera  (marketing bezpośredni).

Jakie dane przetwarzamy w związku ze świadczeniem naszych usług ?
 • Dane kontaktowe (imię nazwisko, adres)
 • Dane telefoniczne;
 • Dane internetowe;
 • Dane niezbędne do zrealizowania wyjazdu (dane paszportowe, data urodzenia);
 • Dane niezbędne do zawarcia umowy ubezpieczenia;
 • Inne dane niezbędne do zrealizowania wyjazdów tematycznych (np. zawarcie związku małżeńskiego)

Jak długo przechowujemy Twoje dane?
Twoje dane przechowujemy nie dłużej niż jest to konieczne do realizacji celów, dla których je zgromadzono, chyba że obowiązujące przepisy prawa wymagają od nas ich dłuższego przechowywania. Okresy przechowywania mogą jednak różnić się w zależności od celu przetwarzania.
Przykładowo:
 • W celu ustalenia należności za usługi lub dochodzenia ewentualnych roszczeń, przechowujemy Twoje dane przez 12 miesięcy od ich pozyskania, a w przypadku wniesienia reklamacji przez okres niezbędny do rozstrzygnięcia ewentualnego sporu;
 • Dane zebrane w związku z odwiedzaniem przez Ciebie naszych stron przetwarzamy do czasu na jaki wyraziłeś zgodę;
 • Maksymalny okres przechowywania Twoich danych w celach rozliczeniowych wynosi 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku związany ze świadczoną usługą. Wiąże się to z upływem okresu przedawnienia zobowiązań podatkowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Po upływie okresów przechowywania Twoje dane osobowe zostaną usunięte lub zanonimizowane.
Czy udostępniamy Twoje dane?
 • Na podstawie obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych osobowych możemy udostępniać Twoje dane w celach związanych ze świadczeniem naszych usług następującym podmiotom, także tym spoza Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Ekonomicznego takim jak biurom IATA, dostawcom usług turystycznych, hotelom, agencjom eventowym, podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, drukarniom, instytucjom płatniczym, z którymi Biuro Podróży Sp z o o zawarła umowy o współpracy.
 • W zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa możemy także udostępniać Twoje dane biurom informacji gospodarczej oraz instytucjom zajmującym się dochodzeniem należności, w tym przedsiębiorcom zajmującym się windykacją i obrotem wierzytelnościami oraz ich pełnomocnikom.
W takich przypadkach wymagamy od podmiotów trzecich zachowania poufności i bezpieczeństwa informacji oraz wykorzystania ich jedynie do zrealizowania powierzonej im usługi.
Podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych:
 • Twoje Dane kontaktowe, których podanie przez Ciebie jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne w celu zawarcia i realizacji usługi turystycznej;
 • wyrażona zgoda: np. Twoje Dane kontaktowe przetwarzane w celu przesyłania komunikacji marketingowej na adres e-mail lub kontaktów telefonicznych w celach marketingowych;
 • wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Biuru Podróży New Poland Sp z o o : np. Twoje Dane internetowe lub Dane telefoniczne przetwarzane w celu dostarczenia świadczonych usług, rozpatrywania reklamacji;
 • prawnie uzasadnione interesy Biura Podróży New Poland : np. Dane kontaktowe przetwarzane dla celów marketingu bezpośredniego Biura Podróży New Poland Sp z o o, wystawiania faktur

2. Do tworzenia Twojego profilu klienta

Twój profil klienta tworzymy w celu poprawy jakości świadczenia usług, jak najlepszego dopasowania obsługi oraz ofert marketingowych do Twoich indywidualnych potrzeb. Umożliwia nam to oferowanie Ci usług dostosowanych do Twoich potrzeb, czyli profilowanie.

W jaki sposób tworzymy Twój profil klienta?
Analizujemy informacje otrzymane od Ciebie. Dzięki temu mamy okazję dowiedzieć się, w jaki sposób możemy poprawić Twoją satysfakcję z naszych usług. Podczas odwiedzania naszych stron internetowych możemy wykorzystywać pliki cookie oraz zbliżone technologie gromadzenia danych o aktywnościach użytkowników – obecnie nie korzystamy z tych możliwości.
Jeśli nie życzysz sobie, abyśmy wykorzystywali Twoje dane w celu marketingu bezpośredniego, możesz zgłosić nam swój sprzeciw. Wtedy nie będziemy mogli informować Cię o ofertach promocyjnych i grupowych. W każdym czasie możesz zdecydować, czy chcesz otrzymywać od nas newsletter, wyrażając lub cofając swoją zgodę. 

Podstawa prawna przetwarzania w/w danych osobowych:
Prawnie uzasadnione interesy Biura Podróży New Poland.

3. W celu realizacji naszych obowiązków ustawowych

Możemy być prawnie zobowiązani do udostępnienia Twoich danych osobowych, na żądanie uprawnionych służb i organów, a także sądom i prokuratorowi. Dane te mogą zostać udostępnione bez Twojej wiedzy oraz zgody, na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W takich przypadkach Biuro Podróży New Poland zawsze weryfikuje legalność żądania służb i organów dotyczących udostępnienia Twoich danych.

II. Masz kontrolę nad swoimi danymi

Zgodnie z przepisami Ogólnego Rozporządzenia dotyczącego Ochrony Danych Osobowych przysługuje Ci:

prawo do wyrażenia oraz cofnięcia zgód na:
 • przetwarzanie Twoich danych kontaktowych, tj. adresu e-mail, numeru telefonu w celu realizacji wyjazdów
 • przetwarzanie Twoich danych kontaktowych, tj. adresu e-mail, numeru telefonu w celu otrzymywania komunikacji marketingowej drogą elektroniczną na adres e-mail, numer sms, w drodze połączenia telefonicznego;
 • przetwarzanie Twoich Danych kontaktowych. tj. adresu e-mail w celu przesyłania przez Biuro Podróży New Poland faktur w formie elektronicznej;
 • przetwarzanie Twoich Danych kontaktowych tj. adresu e-mail lub numeru telefonu w celu przesyłania zawiadomień lub potwierdzeń dotyczących zmiany warunków zawartych Umów w formie elektronicznej;
Możesz w każdej chwili wyrazić albo cofnąć zgodę w siedzibie biura podróży New Poland, przez telefon, za pośrednictwem korespondencji e-mail lub poprzez naszą stronę internetową;
prawo do wniesienia:
 • sprzeciwu w zakresie przetwarzania Twoich danych w celu marketingu bezpośredniego (otrzymywania drogą e-mailową informacji o ofertach specjalnych);
 • sprzeciwu na tworzenie Twojego profilu klienta w celu marketingu bezpośredniego (wówczas nie będziemy mogli wykorzystywać Twoich danych na potrzeby budowy Twojego profilu klienta, aby dopasowywać oferty do Twoich potrzeb);
 • uzasadnionego sprzeciwu dotyczącego przetwarzania Twoich danych osobowych w ramach prawnie uzasadnionych interesów Biura Podróży New Poland, z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją;


prawo dostępu do Twoich danych
, w tym uzyskania kopii danych podlegających przetwarzaniu, także w formie elektronicznej;

prawo do sprostowania (poprawienia) Twoich danych osobowych, 
jeśli Twoje dane znajdujące się w naszym posiadaniu są niedokładne lub niekompletne; 

prawo do usunięcia Twoich danych,  jeśli Twoje dane nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane, a Biuro Podróży New Poland nie ma podstaw do ich przetwarzania, np. na podstawie Twojej zgody albo realizacji obowiązku prawnego; 

prawo do przenoszenia danych udostępnionych nam przez Ciebie w formacie do odczytu maszynowego, np. gdybyś chciał udostępnić je innemu dostawcy usług;

prawo ograniczenia przetwarzania Twoich danych
 w następujących przypadkach (przy składaniu wniosku należy wskazać jeden z poniższych przypadków):

 • jeśli masz zastrzeżenia co do prawidłowości Twoich danych;
 • jeśli uważasz, że nie powinniśmy przetwarzać Twoich danych, ale jednocześnie nie chcesz, abyśmy je usunęli;
 • jeśli takie dane osobowe nie są już nam potrzebne, natomiast Ty potrzebujesz ich w związku z dochodzeniem roszczeń;
 • jeśli wyraziłeś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych, a naszym obowiązkiem jest sprawdzenie, czy powinniśmy je dalej przetwarzać.
Ze swoich uprawnień możesz skorzystać poprzez złożenie odpowiedniej dyspozycji w naszej siedzibie, za pośrednictwem poczty tradycyjnej, elektronicznej lub dzwoniąc do nas. W celu realizacji Twojego żądania, jesteśmy uprawnieni do weryfikacji Twojej tożsamości, aby Twoje dane nie trafiły do nieuprawnionej osoby.

III. Przydatne dane kontaktowe

Administrator  danych osobowych. 
Administratorem Twoich danych osobowych jest Biuro Podróży New Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-159), przy ul. Andersa 15, wpisanym do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000082562, NIP 118-00-11-915, kapitał zakładowy w wysokości 100 000 zł,
W celu realizacji Twoich uprawnień, wyrażenia albo cofnięcia zgód oraz wnoszenia sprzeciwów, udaj się do naszej siedziby lub skorzystaj z poniższych możliwości kontaktu: