Odpowiedzialny Biznes

“Ceną wielkości jest odpowiedzialność"
Winston Churchill

Program CSR obejmuje w naszym biurze dość szerokie spektrum działań. Koncepcja ta była nam bliska już od lat, a z biegiem czasu nabierała ram i kształtów tak, że jej świadome wdrażanie było łatwe – stało się naturalnym działaniem każdego z naszych pracowników. Mimo stosowania zasad odpowiedzialnego biznesu na co dzień, cały czas staramy się podchodzić do nich “na świeżo”, modyfikować i usprawniać projekty, podejmować nowe wyzwania, inspirowane także działaniami naszych partnerów handlowych i klientów. Program CSR jest u nas ściśle związany ze sferą zarządzania doświadczeniami klientów, a także na poziomie wewnętrznym – z ideą samodoskonalenia i podnoszenia kompetencji zawodowych kard, na każdym szczeblu organizacji.

W zakresie praktycznym obszary naszych działań CSR obejmują:

  • stworzenie i wdrożenie koncepcji strategii dedykowanego podziału kompetencji, dzięki której praca zespołu managerów jest bardziej efektywna, przy jednoczesnym dużym nacisku na kształcenie obejmujące także wyjazdy studyjno-szkoleniowe organizowane dla pracowników celem poznania nowych destynacji i produktów rynku turystycznego;
  • przejrzystość w zarządzaniu projektami;
  • program zindywidualizowanych godzin pracy, który pozwala na godzenie życia rodzinnego z zawodowym (obecnie na stanowiskach zarządczych pracują w naszej firmie 3 mamy z dziećmi w wieku wczesnego przedszkola).

Te trzy niezależne, uzupełniające się programy pozwalają nam na integrowanie pracowników firmy wokół wspólnych wartości.

W szerszym, zewnętrznym kontekście “odpowiedzialny biznes” jest w naszym rozumieniu dialogiem obejmującym interesariuszy New Poland współpracujących z firmą na przestrzeni ostatnich 25 lat, pochodzących z 74 krajów świata, w którym uczestniczą kontrahenci, organizacje promujące turystykę, ambasady, samorządy lokalny, właściciele obiektów i wreszcie klienci korzystających z usług biura;
jest realizowany przez:

  • -współtworzenie platformy edukacyjnej, której celem jest ukazanie produktów incentivowych jako narzędzia zarządzania doświadczeniami klientów i pracowników organizacji; trening kierowany do managerów i wyższej kadry zarządzającej jest projektem otwartym, do którego zapraszamy naszych obecnych i przyszłych klientów firmowych (kontakt:
  • kreowanie takich projektów turystycznych w odpowiedzi na zapytania klientów rynku MICE, by wpisywały się szerszy kontekst strategii marketingowej klienta i były świadomie wykorzystywane w procesach mających na celu budowanie lojalności i wspieranie procesu rzecznictwa marki klienta;
  • prowadzenie badań rynkowych dotyczących produktów grupy premium i prestige w postaci indywidualnych wyjazdów “szytych na miarę” wraz z publikacją raportów ukazujących trendy i dynamikę rozwoju tego sektora turystyki;
  • współpraca z WWF (World Wildlife Fund), poza wsparciem finansowym, obejmująca popularyzację koncepcji ochrony najbardziej zagrożonych gatunków zwierząt i ekosystemów, nie tylko w dalekich zakątkach świata ale i w Polsce, realizowana przy każdym grupowym bądź indywidualnym wyjeździe naszych klientów.

Zasadą nadrzędną, przyświecającą wszystkim powyższym działaniom jest kierowanie się zasadami etyki i stosowanie strategii uwzględniających społeczne aspekty w działalności gospodarczej oraz w kontaktach ze wszystkimi naszymi interesariuszami. Dzięki dwóm latom pracy nad stworzeniem i wdrożeniem spójnej polityki CSR, możemy stwierdzić, że jesteśmy coraz bliżej osiągnięcia równowagi między efektywnością i dochodowością firmy a szeroko rozumianym interesem społecznym.